lzma圧縮、展開

% tar cvf hoge.tar.lzma --lzma hoge
% tar xvf hoge.tar.lzma --lzma

"--lzma"は後ろに置かないといけない。